Grootschalige herinrichting vraagt om meer dan een ontwerp

De Ollandseweg in Sint-Oedenrode gaat flink op de schop. Momenteel is de Europese aanbestedingsprocedure gestart. Iv heeft in opdracht van Gemeente Meijerijstad het volledige ontwerp gemaakt voor de herinrichting, de inspraakavonden georganiseerd en de technische voorbereiding uitgewerkt. Daarmee is Iv tot en met de aanbesteding van A tot Z betrokken. Een methode die steeds vaker voorkomt.

 

De Ollandseweg is een weg van circa 3,5 kilometer tussen het dorpje Olland en Sint-Oedenrode, gelegen in de gemeente Meijerijstad. De oorspronkelijke weg bestaat uit een fietspad en een rijbaan voor automobilisten. Maar met name het fietspad is al jaren in slechte staat. Zodanig, dat fietsers er steeds vaker voor kiezen op de autorijbaan te fietsen, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Daarbij komt dat de rijbaan niet meer voldoet aan de geldende eisen voor verkeersveiligheid. Dat samen heeft de gemeenteraad doen besluiten de Ollandseweg opnieuw in te richten.

Uitgebreid participatietraject

Iv is al sinds het maken van de plannen, zo’n anderhalf jaar geleden, uitvoerig betrokken bij deze herinrichting. Een aanzienlijk deel – 1,5 kilometer – van het totale tracé bevindt zich binnen de bebouwde kom in Sint-Oedenrode. Langs de Ollandseweg staan een groot aantal huizen en bedrijven zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Een goede, uitgebreide en duidelijke inspraakprocedure is dus van groot belang. Het definitieve ontwerp van de herinrichting is samen met omwonenden en belanghebbenden tot stand gekomen, een essentieel onderdeel binnen het participatietraject.  

Die inspraak- en informatieavonden hebben samen met de expertise vanuit Iv en Gemeente Meijerijstad geleid tot een volledige reconstructie van de Ollandseweg. Aan beide zijden van de weg, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, wordt het fietspad aangelegd met aan elkaar geschakelde betonplaten om het rijcomfort te vergroten. Binnen de bebouwde kom bestaat de rijbaan uit geluidsreducerende klinkers om overlast te verminderen. De rijbaan buiten de bebouwde kom bestaat uit een nieuwe asfaltverharding.

Veiligheid vergroten

Langs de fietspaden komen nieuwe verbindingen richting de woonstraten en op drie oversteekplekken zijn maatregelen genomen om de veiligheid voor fietsers, voetgangers en overig verkeer te verbeteren. De rijweg is zodanig ingericht zodat de weg smaller lijkt dan hij in werkelijkheid is, wat doorgaans langzamer rijden tot gevolg heeft.

Klimaatadaptatie

Binnen het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met het veranderende klimaat. Hevigere neerslag kan er in verouderde infrastructuur toe leiden dat hemelwater niet goed weg kan, waardoor bovendien gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. De afwatering langs het hele tracé wordt verbeterd en langs de parallelwegen vlakbij de Koninginnelaan en Laan ten Rode worden parkeerplaatsen heringericht. Deze worden waterdoorlatend, zodat hemelwater goed wordt opgevangen.

Een reconstructie als die op de Ollandseweg heeft altijd impact. Niet alleen voor omwonenden, ook voor de flora en fauna in het gebied. De lokale weg wordt vergezeld door maar liefst circa 480 eiken. Een van de belangrijkste uitgangspunten binnen het ontwerp is het zoveel mogelijk behouden van deze bomen. Hoewel de weg op sommige plekken deels wordt verlegd of veranderd, is het overgrote deel behouden.

Terugplanten

Voor bomen die wel moesten wijken, worden nieuwe bomen geplant. De bomen zijn door middel van een uitgebreide 3D-scan in kaart gebracht en er is een Boom Effecten Analyse uitgevoerd om ook de staat van de flora goed in beeld te brengen. Tijdens de werkzaamheden zal de aannemer rekening moeten houden met flora en fauna in het gebied. Daarvoor heeft Iv een werkprotocol opgesteld, zodat o.a. vogels en vleermuizen niet worden gestoord.

Naast het ontwerp, het opstellen van een werkprotocol en het organiseren van bewonersavonden, heeft Iv een omleidings- en faseringsplan opgesteld. Aangezien de werkzaamheden een kleine twee jaar in beslag zullen nemen, word het werk in diverse fases uitgevoerd, die tot in detail in het faseringsplan zijn uitgewerkt. Dit gebeurt onder andere om overlast door werkzaamheden te beperken.

Het beste plan

Nu het uitvoeringsontwerp er ligt, kunnen partijen zich inschrijven voor dit project. Daarbij is niet alleen de prijs bepalend, maar wordt voornamelijk gekeken naar het plan dat het beste aansluit bij het ontwerp en de wensen vanuit omwonenden en belanghebbenden tijdens het participatietraject. Ook in relatie tot het beperken van de stikstofuitstoot.

De herinrichting van de Ollandseweg is een project waarbij Iv van kop tot staart (de start van de bouw) niet alleen verantwoordelijk is voor het ontwerp, maar ook voor de kwaliteit, communicatie met stakeholders, budgetbewaking en de planning.

Een integrale aanpak

Het verbeteren van de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid van gemeentelijke infrastructuur komt – in combinatie met het klimaatbestendig maken ervan – steeds hoger op de politieke agenda’s. Veel gemeenten hebben meer uiteenlopende vraagstukken, waar steeds vaker voor een integrale aanpak wordt gekozen. Daarbij levert Iv onder andere diensten op het gebied van ruimte en mobiliteit, meten en monitoring, risicomanagement, assetmanagement, contractmanagement en directievoering en toezicht.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel