Blauwe Aderplan Geldrop-Mierlo

Extreme wateroverlast

Het project

De gemeente Geldrop-Mierlo ervaart regelmatig overlast als gevolg van hevige neerslag door klimaatverandering. Iv heeft daarom een blauwe aderplan ontwikkeld, bestaande uit een langetermijnvisie voor opvang, transport en infiltratie van het hemelwater voor de hele gemeente. Parallel hieraan maakt Iv een nieuw basisrioleringsplan (BRP) waardoor een integrale aanpak mogelijk is en specifiek kan worden ingezoomd op wateroverlastlocaties. Iv had hiernaast een grote rol in omgevingsmanagement.

De uitdaging

In de zomer van 2020, toen Iv begon met het rioolmodel voor het BRP, werd Geldrop-Mierlo getroffen door hevige neerslag en wateroverlast. Hierbij veranderden straten in ‘rivieren’ en kwamen woonkamers blank te staan. Deze situatie vereiste, naast een langetermijnvisie, direct actie. Bij dergelijke calamiteiten is informatieverstrekking van groot belang. Als er een paar honderd meldingen binnenkomen, is een persoonlijke afhandeling ondoenlijk. Na een openbare informatieavond is daarom het gesprek aangegaan met kleinere gezelschappen, afvaardigingen van bewoners uit specifieke wijken of buurten. Doordat de bewoners vanaf het eerste moment betrokken waren bij het oplossen van de problematiek, hebben zij een grote inbreng gehad bij het ontwikkelen van ideeën.

De impact

Alle input van bewoners en locatieanalyses hebben geleid tot 84 maatregelen. Dit zijn deels de eenvoudig uitvoerbare maatregelen op maaiveldniveau, zoals het verlagen van trottoirbanden, het aanbrengen van drempels of juist het verwijderen ervan. Maar ook het plaatsen van ontluchtingsdeksels, terugslagkleppen, het opschonen van watergangen, verkleinen van doorvoeren en het creëren van nooduitlaten zullen leiden tot een beter functionerend rioolstelsel en minder wateroverlast. De wat zwaardere maatregelen betreffen de bouw van bergingskelders en de aanleg van open waterbergingen (wadi’s). Iv heeft deze maatregelen uitgewerkt, vanaf het eerste ontwerp tot en met begeleiding van de uitvoering. Om richting en structuur te geven aan de toekomstige maatregelen is een analyse van gebiedskenmerken uitgevoerd. Door het combineren van deze gegevens zijn kansrijke gebieden benoemd voor waterberging of infiltratie. Voor de afvoer van hemelwater is naar aanleiding van deze analyse een voorstel gedaan voor een blauwe aderstructuur die voorziet in een optimale en gemeente-brede verspreiding en opvang van het water op de (middel)lange termijn.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel