Dijkversterking Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Dijkversterking Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Het project

Aan de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), tussen Achthoven en Hekendorp, voldoet de dijk niet meer aan alle eisen voor de waterveiligheid. Daarom moet de dijk verbeterd worden, zodat het achterland nu en in de toekomst beschermd is tegen overstromingen. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Iv en Arcadis voeren gezamenlijk voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de verkenningsfase van dit dijkverbeteringsproject uit. De verkenningsfase start met de inventarisatie van de mogelijke oplossingen voor de waterveiligheidsopgave. Vervolgens wordt onderzocht welke alternatieven kansrijk zijn en tot slot wordt een voorkeursalternatief geselecteerd. Dit wordt gedaan in samenspraak met de omgeving. Naast de waterveiligheidsopgave wordt hierbij ook gekeken naar de inpassingsopgave (zodat het niveau van de ruimtelijke kwaliteit en/of omgevingskwaliteit behouden blijft) en de gebiedsopgave, betreffende de overige wensen en ontwikkelingen in het gebied. Tezamen vormt dit de integrale ontwerpopgave.

De uitdaging

Bijzonder aan dit dijkversterkingsproject is dat er op een aantal locaties twee dijken naast elkaar liggen. Eén ligt direct aan het water van de GHIJ (de voorlandkering) en de ander ligt verder landinwaarts (de regionale waterkering). De regionale waterkering is de formele waterkering. In het project wordt onderzocht of de voorlandkering een interessant alternatief is voor de regionale waterkering. Daarnaast loopt de GHIJ binnen het projectgebied door de historische dorpskernen van Montfoort en Oudewater.

De impact

Het dijkverbeteringsproject draagt bij aan het borgen van de waterveiligheid en de leefbaarheid van de omgeving. Daarnaast heeft het project positieve impact op de duurzaamheid, natuur, recreatie en cultuurhistorie. Samen met de omgeving worden meekoppelkansen geïnventariseerd, om te komen tot een veiliger en mooier gebied rondom de GHIJ.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel